Kjo Politikë e Privatësisë rregullon parimet e përgjithshme dhe parimet bazë gjatë ushtrimit të të drejtave të subjekteve të të dhënave personale si vizitorë (përdorues) në faqen e internetit https://gjirafa50.mk

 

Për më tepër, me dispozitat e kësaj Politike të Privatësisë të Gjirafa sh.p.k Shkup dhe në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, subjektet e të dhënave personale si përdorues të faqes së internetit njoftohen për bazën ligjore për përdorimin e të dhënave personale, mënyrën se si përdoren të dhënat e tyre personale, qëllimi i ruajtjes dhe përpunimit të të dhënave personale, vëllimi i përdorimit të të dhënave personale, mjetet juridike që kanë në dispozicion për të mbrojtur të dhënat personale dhe të drejta të tjera për të mbrojtur të dhënat e tyre personale në përputhje me Ligjin.

 

Gjirafa sh.pk Shkup mbledh të dhëna personale, ekskluzivisht nga subjektet e të dhënave personale.

 

Përdoruesit e faqes së internetit Gjirafa Sh.PK Shkup këshillohen që t’a lexojnë me kujdes këtë dokument për të ditur se si mblidhen dhe përpunohen të dhënat e tyre personale.

 

Përkufizimet e përcaktuara në këtë Politikë të Privatësisë janë në përputhje me rregulloret ligjore për mbrojtjen e të dhënave personale në Republikën e Maqedonisë së Veriut.


"Të dhëna personale" nënkupton çdo informacion në lidhje me një person fizik të identifikuar ("subjekt i të dhënave"); Një person fizik i identifikuar është personi që mund të identifikohet, drejtpërdrejt ose tërthorazi, veçanërisht duke iu referuar një identifikuesi, si emri, numri i identifikimit, të dhënat e vendndodhjes, identifikuesi i rrjetit ose një ose më shumë faktorë specifikë për gjenetikën fizike, fiziologjike, etj. identitetin mendor, ekonomik, kulturor ose social të atij personi fizik;

"Përpunim" nënkupton çdo operacion ose grup aktivitetesh të kryera mbi të dhënat personale, qoftë me mjete automatike, si grumbullimi, regjistrimi, organizimi, strukturimi, ruajtja, përshtatja ose ndryshimi, shkarkimi, konsultimi, përdorimi, zbulimi nga transferimi, shpërndarja ose vënia në dispozicion ndryshe, pajtueshmëria ose kombinimi, kufizimi, fshirja ose shkatërrimi;

"Kufizimi i përpunimit" nënkupton etiketimin e të dhënave personale të ruajtura me qëllim që të kufizohet përpunimi i tyre në të ardhmen;

"Kontrollues" është një person fizik ose juridik, autoritet publik, agjenci ose organ tjetër i cili, i vetëm ose së bashku me të tjerët, përcakton objektivat dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale;

"Përpunues" është një person fizik ose juridik, autoritet publik, agjension ose organ tjetër që përpunon të dhënat personale në emër të kontrolluesit;

"Pala e tretë" është një person fizik ose juridik, autoritet publik, agjension ose organ i ndryshëm nga subjekti i të dhënave, kontrolluesi, përpunuesi dhe personat që, nën juridiksionin e drejtpërdrejtë të kontrolluesit ose përpunuesit, kanë autoritetin për të përpunuar të dhënat personale;

 

"Pëlqim" i subjektit të të dhënave nënkupton çdo tregues të dhënë lirisht, specifik, të informuar dhe të qartë të dëshirave të subjektit të të dhënave me të cilin ai ose ajo, me deklaratë ose me një konfirmim të qartë, tregon një marrëveshje për përpunimin e të dhënat personale në lidhje me të;

 

"Shkelje e të dhënave personale" nënkupton një shkelje të sigurisë që çon në shkatërrim aksidental ose të paligjshëm, humbje, ndryshim, zbulim të paautorizuar ose qasje në të dhënat personale të transmetuara, të ruajtura ose të përpunuara ndryshe;

Ndalimi i diskriminimit

Gjirafa sh.p.k Shkup garanton mbrojtjen e të dhënave personale për të gjithë përdoruesit pa diskriminim në bazë të kombësisë, racës, ngjyrës së lëkurës, garancive fetare, përkatësisë etnike, gjinisë, gjuhës, bindjeve politike apo të tjera, pozitës materiale, origjinës në lindje, arsimimit, origjinës sociale, shtetësisë, vendin ose llojin e vendbanimit ose ndonjë veçori tjetër personale.

Pëlqimi

Përdoruesit, pra subjektet e të dhënave personale, njoftohen se duke futur të dhënat e tyre personale në faqen e internetit, d.m.th. adresën e postës elektronike, emrin, mbiemrin, numrin e telefonit, adresën, japin konfirmim për të përpunuar të dhënat e tyre personale nga Gjirafa në përputhje me qëllimin dhe vëllimin e kërkuar.

 

Në përputhje me këtë, duke dhënë të dhëna personale, përdoruesit pajtohen me këtë Politikë të Privatësisë.

Tërheqja e pëlqimit

Përdoruesit janë të lirë në çdo kohë të tërheqin pëlqimin e tyre për të përpunuar të dhënat e tyre personale. Tërheqja e pëlqimit dhe çdo pasojë që rrjedh prej saj duhet të dorëzohet në adresën elektronike të Gjirafa që përdoruesit mund t’a gjejnë në këtë Politikë të Privatësisë, te pjesa e të dhënave të kontaktit.

Mbledhja e të dhënave personale

Kur ju përdorni faqen tonë të internetit për të porositur dhe blerë një produkt të caktuar, ne mbledhim të dhënat personale të mëposhtme:

 

- Emri;

 

- Mbiemri;

 

- Adresa e banimit;

 

- Adresa opsionale për dorëzim;

 

- Numri i celularit;

 

- E-mail

 

- Mosha (opsionale pas hyrjes, nëse subjekti jep pëlqimin)

 

- Gjinia (opsionale pas hyrjes, nëse subjekti jep pëlqimin)


Qëllimi I procesimit të të dhënave personale

Të dhënat personale të mbledhura në faqen tonë përdoren ekskluzivisht për qëllimet e mëposhtme dhe nuk duhet të përdoren për një qëllim tjetër pa pëlqimin e subjektit të të dhënave personale.

Qëllimet thelbësore të përpunimit:

- Identifikimi dhe lidhja me produktin që subjekti dëshiron të blejë;

 

- Dorëzimi i produktit në adresë;

Qëllimet dytësore të përpunimit:

- Promovimi i faqes së internetit të Gjirafa50.mk;

 

- Marketingu direkt;

 

- Promovimi i produkteve të reja;

 

- Lehtësimi i procesit të porositjes dhe blerjes në faqe;

 

- Analiza dhe kryerja e hulumtimit;

 

- Ofertat e produkteve përkatëse;

 

- Reklamat dhe komunikimi i personalizuar për qëllime marketingu;

 

- Parandalimi i sjelljeve të paligjshme dhe mashtruese;

 

- Plotësimi i kërkesave teknike për të ofruar produktet tona, për të testuar algoritme dhe për të përmirësuar përvojën tuaj si përdorues;


E drejta e çasjes

Në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, përdoruesit ose subjektet e të dhënave personale mund të kërkojnë në çdo kohë nga Gjirafa të marrë konfirmimin nëse të dhënat e tyre personale janë përpunuar dhe nëse ato përpunohen për të fituar çasje në të dhënat personale dhe në informacionin e mëposhtëm:

- Qëllimet e përpunimit;

 

- Kategoritë e të dhënave personale të përpunuara;

 

- Afati për të cilin do të ruhen të dhënat personale;

 

- E drejta për të kërkuar korrigjimin ose fshirjen e të dhënave personale nga Gjirafa ose kufizimin e përpunimit;

 

- E drejta për t’u drejtuar në Agjension në përputhje me nenin 97 të LMDHP-së;

 

- Nëse të dhënat personale nuk mblidhen nga subjekti i të dhënave personale, informacioni për burimin, pra nga ku janë marrë të dhënat personale;

E drejta për korrigjim

Përdoruesit e faqes sonë kanë të drejtë të kërkojnë dhe të marrin përgjigje prej nesh brenda 15 ditëve nga dita e paraqitjes së kërkesës, për korrigjimin e të dhënave të tyre personale. Duke marrë parasysh qëllimet e përpunimit, subjekti i të dhënave personale ka të drejtë të plotësojë/ndryshojë të dhënat personale jo të plota duke bërë një kërkesë shtesë.

E drejta për t'u harruar

Përdoruesit e faqes së Gjirafa kanë të drejtë të kërkojnë që të dhënat e tyre të fshihen nga faqja, pra të “harrohen”.

 

Përdoruesit e Gjirafa e kanë këtë të drejtë nëse plotësohet një nga kushtet e mëposhtme:

 

- Të dhënat personale nuk janë më të nevojshme për të arritur qëllimet e përpunimit;

 

- Subjekti i të dhënave personale tërheq pëlqimin për përpunimin e të dhënave të tij personale;

 

- Të dhënat personale duhet të fshihen për qëllim të përmbushjes së një detyrimi ligjor;


E drejta për të kufizuar përpunimin

Përdoruesit kanë të drejtë të kërkojnë një kufizim në përpunimin e të dhënave të tyre personale nga ne nëse plotësohet një nga kushtet e mëposhtme:

 

- Saktësia e të dhënave personale kontestohet nga subjekti i të dhënave personale, për një periudhë që na lejon të verifikojmë saktësinë;

 

- Përpunimi i të dhënave personale është i paligjshëm dhe përdoruesi kundërshton fshirjen e të dhënave personale, në vend të kësaj kërkon një kufizim në përdorimin e tyre;

 

- Gjirafa nuk ka më nevojë të përpunojë të dhëna personale, por subjekti i të dhënave personale kërkon që ata të vendosin, arrijnë ose mbrojnë kërkesat e tij ligjore.


Zbulimi I të dhënave personale

Gjirafa sh.p.k Shkup, në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, nuk do t'i zbulojë apo transmetojë të dhënat personale të përdoruesve të saj tek asnjë palë e tretë.

 

Pavarësisht nga sa më sipër, nëse ekziston një detyrim ligjor për ta bërë këtë, Gjirafa mund të zbulojë të dhënat personale të përdoruesve të institucioneve kompetente për qëllime të një procedure të caktuar.

 

Gjirafa sh.p.k Shkup ndan të dhënat personale si emri, mbiemri, numri i telefonit dhe adresa e klientëve me kompanitë që marrin porositë nga ne për dorëzim në emër të Gjirafës tek klienti përfundimtar, për qëllime të dorëzimit të suksesshëm të produkteve. Kompanitë përgjegjëse për dërgimin e produktit bien dakord t'i ruajnë këto të dhëna personale si konfidenciale dhe të marrin të gjitha masat teknike dhe organizative për ruajtjen e tyre.Parimet e përpunimit të të dhënave personale

Gjirafa në mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave personale do të veprojë gjithmonë në përputhje me parimet për përpunimin e të dhënave personale, pra përpunimin e tyre në mënyrë të ligjshme, transparente dhe të drejtë.

 

Për më tepër, të dhënat personale në këtë faqe mblidhen për qëllime specifike, të qarta dhe legjitime të listuara më sipër në këtë Politikë të Privatësisë, të mbledhura në vëllim minimal, d.m.th. jo më i madh se sa nevojitet për të arritur qëllimet e përpunimit,  të sakta dhe të përditësuara rregullisht.


Baza ligjore për përdorimin e të dhënave personale

Të dhënat personale në këtë faqe interneti do të mblidhen dhe përpunohen gjithmonë mbi një bazë ligjore legjitime – një bazë e rënë dakord, me të dhënat personale të marra gjithmonë nga mbajtësi i të dhënave personale.

 

Nëse subjekti i të dhënave personale konstaton se nuk ka bazë ligjore për përpunimin e të dhënave të tij personale, ai ka të drejtë të ankohet te Agjensioni ose me kërkesë me shkrim të kërkojë nga Gjirafa sh.p.k Shkup që të dhënat e tij personale të fshihen – harrohen.

Shkelja e detyrimit për mbrojtjen e të dhënave personale

Në rast të shkeljes së detyrimit për mbrojtjen e të dhënave personale, Gjirafa, gjegjësisht kontrolluesi pa vonesë dhe jo më vonë se 72 orë pas dijes për një shkelje të tillë, do të njoftojë Agjensionin, përveç rasteve kur shkelja e të dhënave personale rezulton në shkeljen e të drejtave dhe lirive të përdoruesit, që është subjekt i të dhënave personale. Nëse një njoftim i tillë nuk dorëzohet brenda 72 orëve, Gjirafa do të japë një shpjegim se pse janë vonuar në raportim.

 

Nëse ekziston rrezik i lartë i shkeljes së të drejtave dhe lirive të përdoruesit, atëherë ne do të raportojmë pa vonesë në Agjension për shkeljen e detyrimit për mbrojtjen e të dhënave personale. Duke i raportuar Agjensionit në mënyrë të kuptueshme, ne do të shpjegojmë natyrën e veprës penale dhe do të përmbajmë sa vijon:

- Emri dhe të dhënat e kontaktit të Zyrtarit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale;

 

- Pasojat e mundshme të shkeljes së detyrimit për mbrojtjen e të dhënave personale;

 

- Masat e marra dhe propozuara nga Gjirafa për heqjen e shkeljes së mbrojtjes së të dhënave personale


Siguria

Gjirafa mbron të dhënat personale të përdoruesve të faqes së internetit duke përdorur masa të larta sigurie teknike, fizike dhe administrative për të minimizuar rrezikun e çdo humbjeje, abuzimi, çasje të paautorizuar, zbulimit dhe ndryshimit të të dhënave personale. Si masa për mbrojtjen dhe sigurinë e të dhënave tuaja personale janë fireëall, enkriptimi i të dhënave dhe nivelet e larta të kontrollit dhe autoritetit për të hyrë në të dhënat tuaja personale. Nëse mendoni se llogaria juaj ose të dhënat tuaja personale janë keqpërdorur, d.m.th. keni arsye të dyshoni për keqpërdorim të të dhënave personale, na kontaktoni pa vonesë në adresën tonë të postës elektronike.


Afati për mbajtjen e të dhënave personale 

Të dhënat personale që ne ruajmë dhe përpunojmë mbahen në përputhje me ligjin dhe periudhën e nevojshme për të arritur qëllimin e përpunimit dhe në përputhje me afatet e detyrueshme të përcaktuara me ligj për ruajtjen e të dhënave personale.


Mbrojtja e të dhënave konfidenciale në transaksione

Për arsyje se faqja jonë kryen transaksione online, d.m.th., porositë dhe shitjet mund të bëhen me kartelë nëpërmjet internetit, futja e të dhënave të kartelës bëhet në një faqe të mbrojtur bankare. Siguria e të dhënave të pagesës me kartelë garantohet nga përpunuesi i pagesës me kartelë në faqet e të cilit kryhet i gjithë procesi i pagesës. Në asnjë moment Gjirafa sh.p.k Shkup dhe as Banka, e cila lejon pranimin e kartelave të pagesës në emër dhe me shpenzimet e Gjirafës, nuk kanë qasje në të dhënat nga kartela juaj e pagesës. Siguria e të dhënave në blerje garantohet nga  procesori I pagesës me kartelë, NLB Bank Shkup, në mënyrë që procesi i plotë i grumbullimit të kryhet në faqen e bankës. Në asnjë moment të dhënat e kartës së pagesës nuk disponohen në sistemin tonë.


Ndryshimi i politikës së privatësisë

Gjirafa LLC Shkup rezervon të drejtën në çdo kohë kur e sheh të nevojshme dhe në përputhje me ndryshimet dhe aktivitetet e faqes, të bëjë ndryshime në këtë Politikë të Privatësisë. Ju lutemi kontrolloni rregullisht ndryshimet e reja në këtë politikë të privatësisë kur përdorni shërbimet tona në këtë faqe. Përdoruesit, d.m.th. subjektet e të dhënave personale, mendohet se i kanë lexuar dhe pranuar ndryshimet në momentin e përdorimit të shërbimeve në faqen tonë.

 

Nëse keni ndonjë sugjerim për ndryshimin e kësaj politike të privatësisë, ju lutemi dërgoni propozimet tuaja në adresën tonë të postës elektronike duke shpjeguar propozimet.

 

Informacioni kontaktues për Gjirafën (kontrollues) dhe zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave personale

Emri i plotë i kontrollorit: Kompania për tregti dhe shërbime elektronike Gjirafa SH.PK Shkup;

 

Adresa e selisë së kontrollit: rruga Jadranska Magistrala Nr. 86

 

Adresa elektronike e kontrollorit: [email protected]

 

Emri dhe mbiemri i oficerit: Diogjen Elshani

 

Adresa e emailit të oficerit: [email protected]


Linku me kërkesën për paraqitjen e informacionit për përpunimin e të dhënave personale:

Linku me kërkesën për të ndaluar përpunimin e të dhënave personale:

Linku me kërkesën për shtim, modifikim ose fshirje të informacionit të përpunimit të të dhënave personale:

Linku me informacionin mbi të drejtat e subjekteve të të dhënave personale: