УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ – GJIRAFA- Џирафа

Овие услови за користење („Услови“) се обврзувачки за да продолжите да ги користите услугите и производите на Gjirafa-Џирафа, и од моментот кога ќе ги прифатите, се сметаат за договор склучен помеѓу: Трговското друштво во Република Северна Македонија, Џирафа ДООЕЛ Скопје („Gjirafa“), со адреса на Јадранска Магистрала 86, Бибај Груп Билдинг, 1000 Скопје, со ЕМБС 7500084 и ЕДБ 4080021597242, и Вие, како корисник, врз основа на податоците дадени за време на вашата регистрација на платформата („Корисник“); Индивидуално наречени “странка”, и заедно “странки”. Стапува на сила од датумот наведен во член 2 од договорот („Датумот на склучување на договорот“) 

Име на компанија: ЏИРАФА ДООЕЛ СКОПЈЕ

Адреса: ул. „ЈАДРАНСКА МАГИСТРАЛА“ бр.86 СКОПЈЕ

ЕДБ: 4080021597242

Дополнителни информации: Друштвото има последна промена на регистрација во Централниот регистар на Република Македонија под деловоден број 35020220017540 од 29/08/2022 година. Друштвото е регистрирано на ден 08/04/2021 година.

Вовед и преамбула

Ви благодариме што избравте да ја користите платформата Gjirafa-Џирафа и другите наши услуги и производи, во понатамошниот текст „Услуги“.

Ги подготвивме овие Услови за да бидете запознаени со одредбите што го дефинираат нашиот однос со вас, од правна гледна точка. Иако се обидовме да ги направиме што е можно поразбирливи, сепак, ќе наидете на правни термини. Причината за нивно користење е што нивната целинa создава договорна врска помеѓу вас како Корисник и Џирафа. Поради тоа, Ве замолуваме внимателно да ги прочитате и да побарате стручен совет доколку сметате за потребно и разумно. Прифаќањето на истите се смета за склучување на договор помеѓу Вас како Корисник и Gjirafa-Џирафа.

Gjirafa-Џирафа во рамките на своите активности го нуди и производот "Gjirafa50", кој има за цел да им понуди на клиентите на Gjirafa-Џирафа можност да купат разни производи преку онлајн платформата, под условите утврдени во овие Услови, соодветно на овој Договор и сите дополинителни услови наведени од страна на Gjirafa-Џирафа (во понатамошниот текст "Платформата"); 

Како дел од своите услуги, Gjirafa-Џирафа нуди напредна онлајн платформа за сите заинтересирани корисници, која содржи широк спектар на производи од разни компании, но и од самата Gjirafa-Џирафа, или од трети страни подизведувачи на Gjirafa-Џирафа, нуди целосни информации за производот, рејтинг на производот, фотографии и други важни детали наменети да им овозможат на клиентите на Gjirafa-Џирафа комплетен преглед на производите што сакаат да ги купат (во понатамошниот текст „Производи“);

Платформата е онлајн електронски пазар, каде корисниците можат да ги купат сите понудени производи онлајн, испораката ќе се изврши до бараното место, под одредбите утврдени во овие Услови.

Овие Услови, исто така, ги утврдуваат правилата за приватност и заштита на личните податоци во согласност со важечките закони на Република Северна Македонија.

Користењето на оваа веб-страница подразбира целосно и безусловно прифаќање на Условите применливи на целата содржина на оваа веб-страница. Во случај Корисникот да не се согласува со кој било дел од овие Услови, мора веднаш да ја напушти оваа веб-страница и да не ја користи понатаму.

Ако продолжите и понатаму да ја користите, безусловно признавате дека сте ги прочитале, разбрале и прифатиле Условите за користење и се согласувате со обврските утврдени во овие услови: 

Поими и дефиниции

Освен ако не е поинаку наведено, за целите на овие Услови, следниве термини ги имаат следниве значења: 

„Рокови“ се временските ограничувања што Gjirafa-Џирафа ги поставува за испорака на производ, плаќање, промена на параметрите, откажување на нарачаката, враќање на стоката, поправка или слично. 

„Работен ден“ е секој ден од годината, освен викенди и државни празници во Северна Македонија, во согласност со важечките закони за државни празници. „Ден“ значи секој календарски ден. 

„Корисник“ е секој корисник на платформата и во случај корисникот да купи производи, тој се смета за потрошувач. За целите на овие Услови за користење, термините „Корисник“, „Потрошувач“ и „Клиент“ се користат за иста личност. 

„Применливи закони“ се сите закони што се применуваат во Република Северна Македонија. 

„Трета страна“ е секое друго физичко или правно лице покрај Потрошувачот, Џирафа или Добавувачот.        

„Производ“ е секој производ овластен за промет на пазарот во Северна Македонија за кој Добавувачот е законски увозник, платил даночни и царински давачки и го поседува за продажба на трети лица. „Производ“ и „Стока“ се синоними.

“Платформа”е интернет-страницата Gjirafa50.mk или други во сопственост на Gjirafa-Џирафа.

„Рефундирање“ значи враќање на паричните средства на Купувачот од причини утврдени во овој договор.

„Добавувач“ е оној кој ги снабдува производите што ги пласира и истите ги изложува на платформата. 

„Гаранција“ е гарантниот лист кој „продавачот на автомобили, мотори, каков било уред или други предмети, кои припаѓаат на т.н.„ техничка стока “ му го доставил на купувачот, со кој производителот гарантира правилно функционирање на производот одредено време од моментот на неговата испорака. Купувачот може, доколку истиот не функционира, да побара од продавачот и од производителот да се поправи во разумен рок или да го замени со ист таков што функционира“. 

„Враќање/Зазмена’’ значи враќање или замена на купениот производ по приемот на производот од страна на потрошувачот, доколку смета дека производот е неисправен. Потрошувачот има право да го врати купениот производ во рок од 14 дена од денот на неговиот прием, под услов вратениот производ да е во иста физичка состојба како кога бил примен, неотпакуван и некористен, со сите етикети и ознаки што ги имал за време на приемот. Средствата ќе бидат рефундирани на истата трансакциска сметка од која се извршила уплатата за производот. Според Законот за заштита на потрошувачи, потрошувачот има право да го смени производот со одредени карактеристики, за таков кој има различен облик, големина, модел, боја или број. Потрошувачот има право на ова во рок од 14 дена од денот на купување на производот. Замена на производот со одредени карактеристики се врши ако производот не бил користен, ако изгледот на производот, неговите карактеристики, ознаки, фабрички етикети, како и фискалната сметка и белешката за испорака на фактурата, кои се примени од страна на клиентот, се зачувани заедно со производот. Доколку во моментот на поднесување на барањето, потрошувачот не најде соодветен производ (таков што одговара на неговите барања), тогаш има право да избере да го откаже договорот и да побара поврат на средствата.

Сите зборови што се користат во еднина ќе го имаат истото значење и во множина.

1. Право на интелектуална и индустриска сопственост

Целата интернет содржина, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на најави/трговски марки, карактеристични наслови, текстови, вести, фотографии, слики, обезбедени услуги се во сопственост на Gjirafa-Џирафа и се третираат во согласност со релевантните одредби од законот за авторско право, трговски марки и патент, во врска со интелектуалната и индустриска сопственост, со исклучок на заштитените права на трети лица, како што се оние заштитените од компаниите, производителите, давателите на услуги или други трети лица, за кои Gjirafa-Џирафа во никој случај не бара никаков друг имот или права. Следствено на ова, не е дозволена измена, издавање, пренесување, репродукција, дистрибуција, презентација или каква било употреба на содржината во целина или делумно на веб-страницата, или на каков било друг начин за комерцијални или други цели, бесплатно, без писмена согласност од Gjirafa-Џирафа. По исклучок, дозволено е ограничено или изолирано копирање, печатење или складирање на делови од гореспоменатата содржина за лична употреба на посетителот, под услов содржината да е придружена со јасно познавање на изворот и доказ дека нема да се користи за комерцијални или други намени. 

2. Однесување на корисниците

Платформата и сите веб-страници обезбедени од Gjirafa-Џирафа може да се користат само за законски цели и на начин што не ја ограничува или попречува употребата на истите од која било трета страна. Интернет посетителите/корисниците мора да ги почитуваат правилата и одредбите на законодавството на Република Северна Македонија како и Законот за телекомуникации и да се воздржат од какво било незаконско и навредливо/несоодветно однесување што може да има негативни последици за истите и да предизвикаат штета или нарушување на Интернет што може да се прошири/влијае на Gjirafa-Џирафа.                                      

Во случај Gjirafa-Џирафа да се најде вклучена во каква било судска постапка или од неа се бара да плати каков било надомест на штета како резултат на прекршувањето на обврските од страна на Корисникот, тој соодветно ќе ѝ надомести на Gjirafa-Џирафа во согласност со постоечките околности.

3. Врски до веб-страници на трети странки

Платформата и веб-страниците на Gjirafa-Џирафа им овозможуваат на своите посетители/корисници да се поврзат до посебни линкови (линкови, хиперлинкови, банери) на веб-страници на трети страни. Содржината на овие поврзани страници е единствена одговорност на соодветните трети страни кои ги обезбедуваат. Gjirafa-Џирафа не гарантира достапност на ваквите веб-страници и во никој случај не се смета за одговорна за содржината, исправноста, законитоста, комплетноста, навременоста и точноста на информациите или за квалитетот и карактеристиките на производите или услугите понудени преку веб-страниците (на третите страни) наведени погоре. Gjirafa-Џирафа и платформата обезбедуваат врска до други страници само за олеснување на посетителите/корисниците и вклучувањето на кој било на овие страници во никој случај не претставува или подразбира преземање или гаранција, промоција или одобрување од страна на Gjirafa-Џирафа на содржината или квалитетот на услугите што ги нудат истите страници. 

4. Ограничување на одговорноста

Gjirafa-Џирафа вложува максимални напори да обезбеди сите информации дадени од Платформата да бидат целосни, точни, ажурирани и јасни, но тоа не гарантира дека сите овие критериуми ќе бидат исполнети. Следствено, Gjirafa-Џирафа во никој случај, дури и во случај на небрежност, нема да одговара за какви било грешки или пропусти во врска со обезбедување на информации, какви било одложувања, прекинувања или неможност за пренесување на информации или каква било штета предизвикана на посетителите/корисниците со употребата на таквите информации. Содржината на веб-страницата не претставува финансиски, правен или друг совет, поттик или иницијатива да се направи инвестиција или каква било можна трансакција и Gjirafa-Џирафа во никој случај не се смета за одговорна за каква било употреба на веб-страницата од страна на посетителите/корисниците кои ја посетуваат страницата по своја волја. 

5. Безбедност на веб-страница.

Пристапот до веб-страницата се обезбедува на иницијатива на посетителите/корисниците, а не на иницијатива на Gjirafa-Џирафа. Корисникот на веб-страницата и платформата е единствено одговорен за набавка и складирање на потребната опрема (на пр. Персонален компјутер), софтвер, телекомуникациска опрема и сите други услуги потребни за пристап до веб-страницата. Корисниците се исто така одговорни за заштита на нивниот систем од вируси и други малициозни програми, вклучувајќи и зачувување на нивните финансиски податоци. Gjirafa-Џирафа вложува максимални напори да се осигури дека се преземени сите безбедносни мерки за заштита на веб-страницата и платформата од вируси и друг штетен софтвер и користи безбедносни системи за контрола на пристапот до нејзините веб-страници со цел да спречи напади и какво било друго неовластено дејство, но тоа не гарантира дека содржината на Интернет ќе биде ослободена од вируси, грешки и други штетни компоненти и затоа во никој случај нема да биде одговорна за каква било штета предизвикана на софтвер, опрема за датотеки, на гореспоменатите корисници, како и за каква било штета предизвикана на корисникот, од која било од горенаведените причини. 

6. Лични податоци

Gjirafa-Џирафа ќе се погрижи сите лични податоци добиени од посетителите и корисниците да се третираат во согласност со Законот за заштита на личните податоци. 

Gjirafa-Џирафа не собира копии од лични документи или кој било друг документ од потенцијалните клиенти. Во случај Gjirafa-Џирафа да се сомнева во автентичноста на лицето и нарачката, може да побара од корисникот документ за лична идентификација, кој ќе биде избришан од базата на податоци веднаш штом корисникот ќе ја направи нарачката. Gjirafa-Џирафа не пренесува лични податоци на трети страни. 

Ако трета страна стапи во контакт со лични податоци со кои управува или ги одржува Gjirafa-Џирафа, се согласува да постапи во целосна согласност со овој Закон за лични податоци и Законот за заштита на личните податоци и ќе ги избрише веднаш известувајќи ја за тоа Gjirafa-Џирафа.

Оваа веб-страница содржи специјални линкови (линкови, хиперлинкови, банери) до други веб-страници управувани од трети страни. Доколку посетителот/корисникот на оваа веб-страница одлучи да ги следи линковите на веб-страниците на трети страни, во никој случај Gjirafa-Жирафа нема да биде одговорна за условите на управување и заштита на личните податоци на поврзаните веб-страници. 

Понатаму, посетителите/корисниците на веб-страниците и платформите на Gjirafa-Жирафа имаат право на пристап до податоците поврзани со нив и право на приговор за обработката на таквите податоци. Во секој случај, посетителот може да испрати писмено барање по е-пошта до Gjirafa-Жирафа за бришење на личните податоци во Gjirafa-Џирафа.

7. Полиси, процедури и принципи за колачињата.

„Колачиња“ е мал фајл со текст испратен и зачуван на вашиот компјутер или кој било друг уред што го користите за да се вклучите на интернет, секогаш кога ќе ја посетите веб-страницата, без да прибира какви било информации за документи или фајлови од вашиот уред.

Gjirafa-Џирафа ги користи „Колачињата“ од многу различни причини, со цел да создаде побезбедна и поефикасна средина за посетителите/корисниците. Воглавно, Gjirafa-Џирафа ги користи „Колачињата“ кои се неопходни за обезбедување на услугите понудени преку нашата веб-страница, но „Колачиња“ се користат за статистички цели и прашања поврзани со работата на нашата веб-страница (на пр. број на посетители, враќања, фреквенција на посети, приоритети на корисникот, и т.н.).

Корисниците на веб-страниците обично добиваат барања да ги прифатат „Колачињата“. Следствено, ако сакате да го промените начинот на работа на вашиот интернет прелистувач, да дозволите да Ве известуваме за начинот на употреба на „Колачињата“, или да ги блокирате, треба да ги промените поставките на вашиот веб прелистувач.

Треба да се напомене дека неприфаќањето на „Колачињата“ може да го ограничи обезбедувањето на одредени услуги и информации од страна на Gjirafa-Џирафа.

8. Начин на комуникација

Можете да изберете како да ги користиме вашите лични информации за да комуницираме со вас, да Ви испратиме информативни известувања, како и персонализирани и релевантни реклами. Може да го контролирате начинот на кој може да Ве контактираме за вашата сметка и за вашите набавки или други активности. 

9. Информативни соопштенија

Доколку не сакате да добивате информативни известувања од нас, контактирајте нè директно по е-пошта на: [email protected]. Можете да ги промените вашите преференции за комуникација така што ќе се најавите на вашата сметка и ќе кликнете на Пораки за комуникација (каде што е применливо). Доколку не сакате да добивате такви известувања, имате можност да се откажете од претплатата со кликнување на „Отпиши се“ (каде што е применливо).

10. Повлекување на согласноста 

Ако ја повлечете Вашата согласност за собирање, употреба, обработка, пренесување или откривање на вашите лични податоци за целите наведени во оваа Политика за приватност, можеби нема да имате пристап до сите наши услуги и можеби нема да можеме да Ви ги понудиме сите услуги и поддршка дадени на други корисници. 

11. Стапување на сила

Овие Услови стапуваат на сила и создаваат договорна врска („Договор“) при секоја од следниве околности: 

1.1. На датумот на негово потпишување од двете страни, во печатена форма;

1.2. Договорот се смета дека стапил на сила во моментот на регистрација на корисникот на платформата и прифаќање на условите на овој договор; или 

1.3. Договорот се смета дека стапилна сила со негова размена по е-пошта и потврда од страна на Корисникот дека ги прифатил условите за истиот. 

За да се избегне какво било сомневање, момент на стапување на сила на овој договор ќе се смета првата настаната околност од дефинираните во став 1 на овој член.

Условите остануваат во сила сè додека корисникот е регистриран како корисник на Gjirafa-Џирафа или додека одлучи да се откаже од претплата и да ја плати преостанатата обврска кон Gjirafa-Џирафа.

12. Посебни услови за набавка на производи

Производите што ги нуди Gjirafa-Џирафа на продажба на Корисникот се производи поставени на платформата и достапни според спецификациите поставени на платформата. За целите на купопродажба на производите, Корисникот се наведува како Потрошувач. 

Производите се доставуваат од Gjirafa-Џирафа до Потрошувачот според нивната достапност наведена на платформата. Целта на Gjirafa-Џирафа е да ги испорача производите во најбрз можен рок, освен во случаи кога поради голема побарувачка, има недостиг на производи на пазарот или за производи со голем обем и за оние за кои е потребна монтажа од специјализирани тимови. 

Производот не смее да има никаков физички или правен дефект и мора да биде подготвен за продажба на Потрошувачот. 

По правило, производот ќе биде доставен до Потрошувачот од страна на Gjirafa-Џирафа. Исклучок постои кога производите се со голем обем и/или тежина, и во тој случај, испораката ја врши Добавувачот. 

Во случаи кога транспортот го врши Добавувачот:

a) Плаќањето се врши до Gjirafa-Џирафа; или                                                                                       

б) Во готово на Добавувачот.

Во случаи кога Потрошувачот наидува на производи за кои смета дека имаат сексуална, расна или слична содржина и се несоодветни да бидат пласирани на Платформата, веднаш треба да ја информира Gjirafa-Џирафа по е-пошта или другите начини на комуникација. 

Во случаи кога постојат технички или човечки грешки при поставувањето на описот на производот на платформата, спецификациите или цените, Потрошувачот се согласува нарачката да биде откажана и не постои дополнителна обврска на страните едни кон други во однос на тој производ, односно таа нарачка.

13. Цена(и) на производот, фактурирање и плаќање

Цената на производите е истата за купување на производот од страна на Потрошувачот до Gjirafa-Џирафа, и е дефинирана на платформата и вклучува даноци.              

Фактурирањето на сите производи продадени преку платформата го врши Gjirafa-Џирафа, за плаќања од страна на Потрошувачот. 

Фактурата мора да ги содржи сите потребни податоци во согласност со важечките закони. За стоки што се испорачуваат, се применуваат соодветните административни упатства. 

Плаќањето може да се врши на кој било начин наведен од страна на Gjirafa-Џирафа на платформата, вклучувајќи плаќање преку банкарски трансфер и плаќање во готово, и т.н. Потрошувачот може да побара од Gjirafa-Џирафа да ги зачува податоците од неговите кредитни картички во кодиран систем, со цел Потрошувачот да може да ги користи при неговите следни нарачки. Во такви случаи, Клиентот дава експлицитна согласност за ова прашање селектирајќи ја таа опција на Платформата. Gjirafa-Џирафа во никој случај не се смета за одговорна за злоупотреба на кредитната картичка од трети страни.

14. Гаранција и сервисирање на производот

Сите производи пласирани од Gjirafa-Џирафа на платформата кои имаат гаранција, времетраењето на истата е јасно наведена на платформата и почнува да важи од денот на прием на производот од страна на Потрошувачот.

За каков било проблем со производите под гаранција, Потрошувачот ќе контактира со Gjirafa-Џирафа и треба да го врати производот во магацинот на Gjirafa-Џирафа за сервисирање или за замена доколку не може да се поправи.

Gjirafa-Џирафа ќе го замени производот на Потрошувачот, кога поправката на истиот е невозможна или трае подолго од 30 работни дена од моментот на прием во магацинот на Gjirafa-Џирафа. 

Gjirafa-Џирафа ја презема грижата за клиентите, вклучувајќи 12-часовни отворени телефонски линии, чување на производот на онлајн платформата и слични услуги.

Во случај производот под гаранција да не може да се поправи или замени, Gjirafa-Џирафа ќе му ги надомести на Потрошувачот средствата во целата вредност на производот.

Gjirafa-Џирафа ќе му ги соопшти на Потрошувачот сите расположиви податоци во врска со остварувањето на неговото право на гаранција, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на информации за овластен сервисер, адреса, процедури и потребната документација заедно со гарантниот лист.

15. Заштита на потрошувачите

Gjirafa-Џирафа е одговорна за целосно спроведување на одредбите од Законот за заштита на потрошувачите.                                                                                                                  

Gjirafa-Џирафа вложува максимални напори да се погрижи фотографиите на производот, описот и сите други податоци во врска со производот да ја одразуваат вистината, оригиналноста и што е можно појасна презентација на производот, со цел Потрошувачот да бидат целосно информиран за производот пласиран на платформата.

16. Усогласеност со стандардите и практиките за e-commerce (Онлајн трговијата)

Gjirafa-Џирафа и Потрошувачите се придржуваат до стандардите за е-трговија и најдобрите практики, прифатени од слични меѓународни платформи. 

Gjirafa-Џирафа се согласува да ги исполни своите обврски и да ги испорача производите со сета грижа, способност, ефикасност и економичност, во согласност со  општо прифатени професионални стандарди и практики и важечките закони. 

Клиентот од друга страна гарантира дека почитувањето на неговите должности и одговорности дефинирани во овој договор, вклучувајќи и извршување на обврските пред крајниот рок, се од клучно значење. 

Gjirafa-Џирафа ќе ги почитува здравите и етички практики на управување, ќе користи соодветни технологии и безбедна и ефективна опрема, машини, материјали и методи. 

Во случаи кога има одложувања во постапките за царинење и во случаи на виша сила и околности вон контрола на Gjirafa-Џирафа, рокот за испорака се одложува до периодот кога ќе биде отстранета пречката за навремена испорака.

17. Комуникација меѓу страните

Сите известувања во врска со овие Услови треба да бидат во писмена форма и испратени до другата страна користејќи ги информациите за контакт наведени во договорот или променетите контакти доставени преку писмено известување. Известувањата може да се испраќаат по е-пошта, а испораките по е-пошта секогаш имаат предност. 

Контактот со Gjirafa-Џирафа се врши со одговорните лица од различните области и тоа: 

Област на соработка

Адреси на Gjirafa-Џирафа, INC

Gjirafa.com

[email protected]

Gjirafa50

[email protected]

 

18. Прекинување на договорот

Gjirafa-Џирафа, преку писмено известување, може да ги прекине услугите или да наложи одложување на извршувањето на услугите предмет на овој договор. 

19. Раскинување на договорот

Gjirafa-Џирафа, без штета кон други механизми за прекршување на договорот, со писмено известување за неисполнување на договорот, може да го раскине овој договор во целост или делумно, ако Клиентот, според мислењето на Gjirafa-Џирафа, користел коруптивни или измамнички практики пред и за време на спроведувањето на договорот.

За целите на овој Член:

„Коруптивна пракса“ е нудење, давање, примање или барање на какви било вредни предмети со цел влијаење врз некој за време на кој било процес од или извршување на договорот.                                                                                             

„Измамничка пракса“ значи изобличување на фактите со цел влијаење врз процесот на извршување или реализација на договорот на штета на Gjirafa-Џирафа и вклучува тајни договори меѓу клиентите и добавувачите. 

Прекин на услугите од страна на Gjirafa-Џирафа

Gjirafa-Џирафа може да ги прекине услугите на платформата во кое било време и да го одјави корисникот, без да наведе каква било причина, под услов Gjirafa-Џирафа да нема заостанати обврски кон Корисникот. Ако Gjirafa-Џирафа има неподмирени обврски кон Корисникот, ќе ги исполни обврските откако ќе го одјави Корисникот од Платформата или по завршувањето на услугите на платформата. 

20. Виша сила

Без оглед на членовите во врска со прекинување или раскинување на договорот поради негово прекршување, ниту една од страните не се смета дека ги прекршила своите обврски согласно договорот, доколку и до степен до кој доцнењето во исполнувањето или друга спреченост за реализација на договорните обврски е резултат на настан предизвикан од виша сила.

За целите на овој член , терминот „виша сила“ значи настан вон контрола на засегнатата страна, кој е непредвидлив и не е резултат на нејзина вина или небрежност. Такви настани може да вклучуваат, но не се ограничуваат на војни или револуции, пожари, епидемии, карантини, ембарго, прекин на интернетот, прекин на електричната енергија, масовни интернет напади, ширење на вируси на интернет кои можат да влијаат на можноста Gjirafa-Џирафа да ги извршува своите услуги и слични ситуации вон контрола на Gjirafa-Џирафа.

Доколку се појави ваква ситуација на виша сила, засегнатата страна веднаш ќе ја извести другата страна во писмена форма за настанот и неговите причини. Освен ако Gjirafa-Џирафа не обезбеди други писмени упатства, засегнатата страна ќе продолжи да ги извршува своите обврски согласно договорот во разумен рок и ќе ги бара сите алтернативни начини за исполнување на своите обврски без да биде спречена од виша сила.

21. Пренос на обврските

Клиентот не може да ги пренесе своите обврски согласно овој договор, целосно или делумно, без претходно писмено одобрение од Gjirafa-Џирафа. Со одобрение од Gjirafa-Џирафа , клиентот може да ги пренесе обврските од овој договор на кој било субјект наследник на средствата поврзани со овој договор, на која било подружница или друга компанија.                                                                                

Gjirafa-Џирафа може слободно да го пренесе овој договор на трети лица, заедно со правата и обврските кои произлегуваат од него. 

22. Извршување на обврските и решавање на спорови

Секој спор или жалба која произлегува од или е поврзана со овој договор, вклучувајќи прекршување, раскинување или невалидност, доколку корисникот е компанија, ќе се решава арбитражно. Спорот ќе го реши арбитар,по забрзана постапка, во согласност со одредбите  применливи во времето на настанување на спорот. Место на арбитража е Скопје, Република Северна Македонија. 

Доколку Корисникот е физичко лице, страните ќе се обратат до надлежниот суд во местото на живеење на Корисникот. 

Важечки закони се законите на Република Северна Македонија, со исклучок на примената на Конвенцијата на UNCITRAL за меѓународна продажба на стоки („Виенска конвенција“). 

Gjirafa-Џирафа има право да бара исплаќање на фактури и обврски преку приватни извршители, без да се води граѓанска постапка.

23. Јазик на Условите/Договорот

Доколку овие Услови се преведени на повеќе јазици, за главен јазик се смета албанскиот. 

Општи одредби

Освен и ако изрично не е наведено во писмена форма и потпишано од двете страни, одрекувањето на двете страни од правото на употреба на правни средства во случај на прекршување или неисполнување на договорот и употреба на какви било комерцијални практики или историја/модел на трговски односи, нема да претставува континуирано одрекување од правата, користење на правни средства или услови за прекршување или друго неисполнување на обврските од договорот.

Ниту една трета страна не може да ги користи правата од овој договор без согласност на страните.

Доколку се утврди дека некоја одредба од Условите е незаконска, неважечка или неспроведлива од страна на арбитрарот или судот, остранатите одредби остануваат на сила.

Во случај на какво било несогласување поради јазикот или во значењето на кој било дел од текстот на овие Услови и во кој било документ во прилог на Условите или Амандман на Условите, јазикот или значењето на главниот текст на овие Услови ќе преовладуваат. 

Условите покажуваат целосно разбирање на страните, во однос на целосната поделба на ризикот меѓу нив, и сочинува комплетна и посебна изјава за дефинициите и условите на овој договор. Сите задолженија односи, сфаќања и претходни писмени или усни договори во однос на овој договор се заменети со овие услови, освен за посбените услови за секој производ кои можат да бидат поставени од Gjirafa-Џирафа на Платформата. 

Ако клиентот сака да го врати производот, поради наша вина, и сака да добие поврат на средствата, тогаш трошоците за испорака ќе бидат одземени од таа вредност.